• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành kế hoạch xuất khẩu than năm 2022

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 887/BCT-DKT, ngày 24/2/2022, về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về kế hoạch xuất khẩu than năm 2022.

Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược phát triển ngành than) trên cơ sở Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 2/10/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, ngày 24/2/2022 Bộ Công Thương đã có Công văn số 887/BCT-DKT chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc về việc tổ chức thực hiện xuất khẩu than cục các loại và tham cám 1, 2, 3 năm 2022 theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cụ thể:

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Tổng khối lượng than cục các loại và than cám 1, 2, 3 xuất khẩu tối đa là 2.000.000 tấn, trong đó, than cục các loại là 800.000 tấn và than cám 1, 2, 3 là 1.200.000 tấn.

Đối với Tổng công ty Đông Bắc: Tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30.000 tấn.

Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, cơ quan và bảo đảm:

Một là: Tuân thủ quy định tại Điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Hai là: Phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển ngành Than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sản xuất trong nước.

Ba là: Hiệu quả kinh tế cao hơn so với tiêu thụ trong nước và tối đa lợi ích kinh tế cho nhà nước, doanh nghiệp./.

 
 

Tác giả: admin1